Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki - 2009

25,83 zł
Brutto

Książka jest zbiorem refleksji na najważniejsze tematy składające się na teoretyczne i metodyczne podstawy opieki i wychowania. Może stanowić istotny element w kształceniu na poziomie wyższym pedagogów o specjalnościach: opiekuńczej, opiekuńczo-wychowawczej, socjalnej. Zawiera aktualną literaturę przedmiotu oraz programy kształcenia wypracowane przez autorkę.

Ilość

"Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki"
Grażyna Gajewska,
wydanie IV zmienione, Zielona Góra 2009,
stron 300, oprawa miękka, format B5
ISBN 978-83-921058-7-9.

Książka jest zbiorem refleksji na najważniejsze tematy składające się na teoretyczne i metodyczne podstawy opieki i wychowania. Może stanowić istotny element w kształceniu na poziomie wyższym pedagogów o specjalnościach: opiekuńczej, opiekuńczo-wychowawczej, socjalnej. Zawiera aktualną literaturę przedmiotu oraz programy kształcenia wypracowane przez autorkę.

Spis treści:

I. Wybrane zagadnienia pedagogiki opiekuńczej
   1.Sytuacja nauk pedagogicznych a pedagogika opiekuńcza – poszukiwanie paradygmatu.
   2.Związek teorii z praktyką jako postawa rozwoju nauki.
   3.Rozwój pedagogiki opiekuńczej i jej dylematy.
   4.Teoria wychowania opiekuńczego jako możliwy i konieczny kierunek rozwoju wiedzy o wychowaniu (jako niezbędny jej element).
   5.Stan rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej.
   6.Relacja między pedagogiką opiekuńczą a praktyką opiekuńczo-wychowawczą
   7.Zapotrzebowanie na profesjonalną działalność opiekuńczo-wychowawczą
   8.Rodzaje działań opiekuńczo-wychowawczych z szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę
   9.Proces jednoczenia się z Europą a pedagogika opiekuńcza
   10.Zakresy działalności opiekuńczo-wychowawczej zaniedbane lub niedoceniane, niedostrzegane
   11.Działalność opiekuńczo-wychowawcza a praca socjalna
   12.Geneza opieki i wychowania
   13.Uwarunkowania i bariery w realizacji praw dziecka w obecnym
systemie oświatowym
   14.Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Jej specyfika i znaczenie
   15.Wybrane problemy etyki pracy opiekuńczo-wychowawczej
   16.Kształtowanie się i istota potrzeby przywiązania u małego dziecka i jej aspekty opiekuńczo-wychowawcze
   17.Kształtowanie więzi psychospołecznej w opiece i jej znaczenie
   18.Znaczenie kontaktu bliskiego, ciepłego w opiece, werbalnego i niewerbalnego, zasady prawidłowej komunikacji z dzieckiem w opiece i wychowaniu
   19.Opieka i wychowanie rodzinne. 19.1.Rola matki w opiece i wychowaniu dziecka. 19.2.Rola ojca w opiece i wychowaniu dziecka. 19.3.Rola rodzeństwa w opiece i wychowaniu 19.4.Rola dziadków w opiece i wychowaniu. 19.5.Osoba starsza a rodzina. 19.6.Bezdomność matek z dziećmi a sytuacja psychospołeczna i edukacyjna. 19.7.Wychowawczo-opiekuńcze aspekty nieletnich w ciąży i ojców ich dziecka.
   20.Praca opiekuńczo-wychowawcza w edukacji szkolnej (wychowanie opiekuńcze w szkole)
   21.Środowiskowy wymiar pracy opiekuńczo-wychowawczej
   22.Opiaka zastępcza nad dzieckiem. 22.1.Profesjonalizacja opiekunów zastępczych. 22.2.W trosce o dobry dobór formy opieki zastępczej dla danego dziecka. 22.3.Bariery w funkcjonowaniu opieki zastępczej. 22.4.Sytuacja szkolna dzieci z różnych form opieki zastępczej wymaga szczególnej uwagi wychowawczej i opiekuńczej. 22.5.Współczesne problemy adopcji
   23.Rola organizacji, towarzystw, fundacji, stowarzyszeń rządowych i pozarządowych, krajowych oraz międzynarodowych w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży
   24.Przygotowanie do samodzielnego życia dzieci i młodzieży w społeczeństwie cel działań opiekuńczo-wychowawczych
   25.Zjawisko sieroctwa (opuszczenia) dzieci i młodzieży oraz jego kompensacja
   26.Filantropia i wolontariat w opiece – szansa i zagrożenia
II. Wybrane zagadnienia metodyki opieki i wychowania
   1.Główne kierunki przemian w opiece nad dzieckiem w latach 1989-2003
   2.Wiedza ogólna i metodyczna – relacje i rozumienie
   3.Twierdzenia i dyrektywy metodyczne ogólne i prakseologiczne – wprowadzanie w życie
   4.Planowanie (projektowanie) działalności opiekuńczo-wychowawczej
   5.Model – wzorzec placówki opiekuńczo-wychowawczej a ewolucja form opieki i efektywność
   6.Metody, techniki oraz formy opieki i wychowania
   7.Metody pedagogicznego wsparcia rodziny
   8.Warsztat pracy pedagoga – kształtowanie i doskonalenie. Opiekun - Wychowawca w placówce realizującej funkcje opiekuńczo-wychowawcze
   9.Innowacje form opiekuńczo-wychowawczych
Aneks nr 1. Program kształcenia z przedmiotu: pedagogika opiekuńcza obowiązujący w 1999 roku
Aneks nr 2. Program kształcenia z przedmiotu: metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej opracowany przez G. Gajewską i A. Dolińskiego pracowników Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej WSP TK w Zielonej Górze 1999
Aneks nr 3. Program metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej wyznaczony minimum programowym w roku 2002
Aneks nr 4. Kwestionariusz do badania więzi i kontroli między rodzeństwem
Przydatne strony internetowe dotyczące zagadnień opiekuńczo-wychowawczych

01