Przecena! Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki - 2009

15,75 zł
Brutto

Książka jest zbiorem refleksji na najważniejsze tematy składające się na teoretyczne i metodyczne podstawy opieki i wychowania. Może stanowić istotny element w kształceniu na poziomie wyższym pedagogów o specjalnościach: opiekuńczej, opiekuńczo-wychowawczej, socjalnej. Zawiera aktualną literaturę przedmiotu oraz programy kształcenia wypracowane przez autorkę.

Ilość

 Książka przeceniona z powodu nieznacznych fizycznych uszkodzeń - głównie z powodu lekko zarysowanej okładki.

 "Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki"

Grażyna Gajewska, 
wydanie IV zmienione, Zielona Góra 2009, 
stron 300, oprawa miękka, format B5
ISBN 978-83-921058-7-9.

Książka jest zbiorem refleksji na najważniejsze tematy składające się na teoretyczne i metodyczne podstawy opieki i wychowania. Może stanowić istotny element w kształceniu na poziomie wyższym pedagogów o specjalnościach: opiekuńczej, opiekuńczo-wychowawczej, socjalnej. Zawiera aktualną literaturę przedmiotu oraz programy kształcenia wypracowane przez autorkę. 

Spis treści:

I. Wybrane zagadnienia pedagogiki opiekuńczej 
   1.Sytuacja nauk pedagogicznych a pedagogika opiekuńcza – poszukiwanie paradygmatu. 
   2.Związek teorii z praktyką jako postawa rozwoju nauki. 
   3.Rozwój pedagogiki opiekuńczej i jej dylematy. 
   4.Teoria wychowania opiekuńczego jako możliwy i konieczny kierunek rozwoju wiedzy o wychowaniu (jako niezbędny jej element). 
   5.Stan rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej. 
   6.Relacja między pedagogiką opiekuńczą a praktyką opiekuńczo-wychowawczą 
   7.Zapotrzebowanie na profesjonalną działalność opiekuńczo-wychowawczą 
   8.Rodzaje działań opiekuńczo-wychowawczych z szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę 
   9.Proces jednoczenia się z Europą a pedagogika opiekuńcza 
   10.Zakresy działalności opiekuńczo-wychowawczej zaniedbane lub niedoceniane, niedostrzegane 
   11.Działalność opiekuńczo-wychowawcza a praca socjalna 
   12.Geneza opieki i wychowania 
   13.Uwarunkowania i bariery w realizacji praw dziecka w obecnym 
systemie oświatowym 
   14.Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Jej specyfika i znaczenie 
   15.Wybrane problemy etyki pracy opiekuńczo-wychowawczej 
   16.Kształtowanie się i istota potrzeby przywiązania u małego dziecka i jej aspekty opiekuńczo-wychowawcze 
   17.Kształtowanie więzi psychospołecznej w opiece i jej znaczenie 
   18.Znaczenie kontaktu bliskiego, ciepłego w opiece, werbalnego i niewerbalnego, zasady prawidłowej komunikacji z dzieckiem w opiece i wychowaniu 
   19.Opieka i wychowanie rodzinne. 19.1.Rola matki w opiece i wychowaniu dziecka. 19.2.Rola ojca w opiece i wychowaniu dziecka. 19.3.Rola rodzeństwa w opiece i wychowaniu 19.4.Rola dziadków w opiece i wychowaniu. 19.5.Osoba starsza a rodzina. 19.6.Bezdomność matek z dziećmi a sytuacja psychospołeczna i edukacyjna. 19.7.Wychowawczo-opiekuńcze aspekty nieletnich w ciąży i ojców ich dziecka. 
   20.Praca opiekuńczo-wychowawcza w edukacji szkolnej (wychowanie opiekuńcze w szkole) 
   21.Środowiskowy wymiar pracy opiekuńczo-wychowawczej 
   22.Opiaka zastępcza nad dzieckiem. 22.1.Profesjonalizacja opiekunów zastępczych. 22.2.W trosce o dobry dobór formy opieki zastępczej dla danego dziecka. 22.3.Bariery w funkcjonowaniu opieki zastępczej. 22.4.Sytuacja szkolna dzieci z różnych form opieki zastępczej wymaga szczególnej uwagi wychowawczej i opiekuńczej. 22.5.Współczesne problemy adopcji 
   23.Rola organizacji, towarzystw, fundacji, stowarzyszeń rządowych i pozarządowych, krajowych oraz międzynarodowych w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży 
   24.Przygotowanie do samodzielnego życia dzieci i młodzieży w społeczeństwie cel działań opiekuńczo-wychowawczych 
   25.Zjawisko sieroctwa (opuszczenia) dzieci i młodzieży oraz jego kompensacja 
   26.Filantropia i wolontariat w opiece – szansa i zagrożenia 
II. Wybrane zagadnienia metodyki opieki i wychowania 
   1.Główne kierunki przemian w opiece nad dzieckiem w latach 1989-2003 
   2.Wiedza ogólna i metodyczna – relacje i rozumienie 
   3.Twierdzenia i dyrektywy metodyczne ogólne i prakseologiczne – wprowadzanie w życie 
   4.Planowanie (projektowanie) działalności opiekuńczo-wychowawczej 
   5.Model – wzorzec placówki opiekuńczo-wychowawczej a ewolucja form opieki i efektywność 
   6.Metody, techniki oraz formy opieki i wychowania 
   7.Metody pedagogicznego wsparcia rodziny 
   8.Warsztat pracy pedagoga – kształtowanie i doskonalenie. Opiekun - Wychowawca w placówce realizującej funkcje opiekuńczo-wychowawcze 
   9.Innowacje form opiekuńczo-wychowawczych 
Aneks nr 1. Program kształcenia z przedmiotu: pedagogika opiekuńcza obowiązujący w 1999 roku 
Aneks nr 2. Program kształcenia z przedmiotu: metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej opracowany przez G. Gajewską i A. Dolińskiego pracowników Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej WSP TK w Zielonej Górze 1999 
Aneks nr 3. Program metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej wyznaczony minimum programowym w roku 2002 
Aneks nr 4. Kwestionariusz do badania więzi i kontroli między rodzeństwem 
Przydatne strony internetowe dotyczące zagadnień opiekuńczo-wychowawczych 
46