Edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży - Grażyna Gajewska

35,00 zł
Brutto
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

"Edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży"
Grażyna Gajewska
Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2002

Przedmiot poszukiwań badawczych, przedstawiony w tej książce to edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży. Jest on usytuowany na pograniczu pedagogiki, psychologii i socjologii. Praca adresowana jest jednak przede wszystkim do pedagogów. W książce zrealizowane są dwa cele. Pierwszy - poznawczy, a drugi - praktyczny. Celem poznawczym jest ustalenie i wyjaśnienie związków zachodzących między jakością pod względem edukacyjnym środowiska życia dzieci w dużym mieście (rodziny, szkoły, podwórka, osiedla, miasta) a poczuciem w nim oparcia i postawami wobec zmian. Celem praktycznym badań jest sformułowanie dyrektyw praktycznych pozwalających na podnoszenie efektywności oddziaływań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zarówno profilaktycznych, bieżących, kompensacyjnych, rewalidacyjnych, jak i resocjalizacyjnych oraz usprawnienie diagnozy w środowisku lokalnym. Przyjęte w badaniach cele wyznaczyły strukturę książki. Składa się ona z trzech rozdziałów. W pierwszym podjęto na podstawie literatury istotne teoretyczne aspekty omawianego zagadnienia. W drugim przedstawione zostały metodologiczne ustalenia empirycznych badań własnych. W trzecim zaprezentowane zostały ich wyniki. Na podstawie uzyskanych danych empirycznych, studium literatury oraz własnych przemyśleń i obserwacji autora, sformułowane zostały uogólnienia i wnioski. Uzyskane w badaniach dane odzwierciedlają złożoność podjętego zagadnienia oraz stanowią bardzo inspirujący teoretycznie i metodycznie materiał do dalszej pracy pedagogicznej zarówno w aspekcie pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych przestrzeniach ich życia, jak w aspekcie przygotowania jak najlepiej kadr do tej pracy, a także zorganizowania miejsca i form do tej działalności, tak aby jak najlepiej zoptymalizować przebieg i skutki procesu edukacji środowiskowej. Każdy kto zajmuje się zawodowo pedagogiką lub którąś z nauk pokrewnych powinien przeczytać tę pozycję.

15